परप्रांतीय (Alien) -marathi story of nonhuman and 2 girls

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit webvitaminufa.ru
User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 1095
Joined: 22 May 2016 03:53

Re: परप्रांतीय (Alien) -marathi story of nonhuman and 2 girls

Unread post by rajkumari » 10 Aug 2016 03:19

आमचा चिनुचे स्तन चोखायचा वेग वाढला तसा चिनुचे हुंकार वाढले. सोनाने एक हात चिनुच्या योनीवरच्या भागावरील भरघोस केसातुन फिरत तिच्या योनी पाकळ्या चाचपायला लागला. तिने जीभेवर तिचे लांब बोट नेवुन स्वतःच्या बोटावर लाळ घेतली व ते बोट तिने चिनुच्या योनीत आत घातले. चिनुने लगेच पाय फाकवुन तिच्या बोटाला योनीद्वारात प्रवेश दिला. तिच्या स्पंदणाऱ्या योनीत बोट फिरवत सोना चिनुला अंंगुलीमर्दन देवु लागली. सोनाने चिनुच्या योनीकडे मोहरा वळवल्याने मी चिनुचे दोन्ही स्तन हातात भरुन घेतले व त्यांना चोखु लागलो.

सोनाने चिनुचा हात हातात घेतला व स्वतःच्या स्तनावर नेला. चिनुने लगेच सोनाची लांब स्तनाग्रे चिमटीत पकडली व तिच्छा पुरी केली. चिनुने सोनाचे स्तन तिच्या हातात भरुन घेवुन तिचे आंबे पिळु लागली. सोनाच्या तोंडातुन चित्कार उमटु लागले. मी दोघींपासुन जरा लांब झालो व त्यांची गंमत पाहु लागलो. मी बाजुला गेल्याचे भाने एकीलाही नव्हते.

सोना वाकुन चिनुची योनी किस करत चाटु लागली. चिनु स्वतःचे स्तन दाबत सोनाच्या जीभेचा आनंद घेत होती. मी परत त्यांच्या जवळ सरपटत गेलो चिनुच्या योनीला माझ्या बोटाने स्पर्श केला. तिच्या फुललेल्या योनीपाकळ्या हाताने चुरु लागलो. सोनाच्या लाळेने ओल्या झालेल्या योनीच्या फटीत माझे बोट पटकन आत गेले. माझे बोट सोनाच्या जीभेला लागताच ती वर झाली व तिने मला जागा करुन दिली व स्वतः चिनुचे स्तन चोखण्यात मश्गूल झाली.

मी चिनुचे पाय आणखी फाकवले व तिच्या पायात बसलो. तिच्या मोठ्या योनीला छान कामुक वास येत होता. तो वास घेत मी माझ्या जीभेने तिची जाडजुड योनी चाटण्याचा एक वेगळा अनुभव मी घेवु लागलो. माझी जीभ मी तिच्या फाकलेल्या गुलाबी विवरात खोलवर घालुन चाटु लागलो. चिनुच्या क्लिटचे बटणावर माझी जीभ रेंगाळताच, तसे तिने तिचे नितंब उचलुन माझ्या जीभेला तिच्या योनीचा रसाळ अंतर्भाग भिडवला.

काही मिनिटे आम्ही सोनाला विसरलो. चिनुचे जोर जोरात येणारे हुंकार व माझ्या जीभेचा ओल्या योनीवर होणारा आवाज बेडरुममधे भरला होता. त्यात सोनाच्या जीभेचा चिनुचे स्तन चोखताना होणारा आवाज मिसळला.

सोना ही संधी साधुन चिनुच या तोंडावर बसली. तिने चिनुची जीभ पोचेल अश्या बेताने तिची योनी नेली व चिनुचे दोन्ही स्तन तिच्या हातात भरुन दाबु लागली. चिनुचे माझ्या डोक्यावरचे हात उचलुन स्वतःच्या स्तनावर दाबले. चिनुला हा दुहेरी आनंद फारच भावला. तिच्या तोंडाचे आवाज बंद झाले तरी तिच्या शरीराचे कंपन वाढले. मी तिचा दाणा दातात पकडताच परत तिने नितंब उंचावुन तिची योनी माझ्या चेहऱ्यावर दाबुन मला गुदमरुन टाकले. तरी मी तिची योनी चाटत राहिलो. अचानक तिने तिचे शरीर ताठ केले व ती झडु लागली. तिच्या योनीरसाचा स्वाद खरच छान होता. मी जीभल्या चाटत ते अमृत गट्ट करत होतो.

चिनु थकुन डोळे मिटुन शांतपणे पहुडली. सोना चिनुच्या तोंडावरुन उठली व माझ्या जवळ आली. तिने हसुन माझा एक किस घेतला व तिचे स्तन माझ्या छातीवर घुसळत मला बेडवर झोपवला. तिने माझ्या तोंडात तिचा एक स्तन भरवला. खरतर सोनाच्या स्तनाचा आकार काही लहान नाही. पण चिनुचे स्तन हाताळल्यावर सोनाचे मध्यम आकाराचे स्तन लहान वाटत होते.

मी सोनाचे स्तन चोखायला लागताच त्या आवाजाने चिनुने डोळे उघडले व ती मान तिरकी करुन आमच्याकडे पाहु लागली. मी सोनाचे दोन्ही स्तन हाताने दाबले व त्याना एकत्र करुन दोन्ही स्तनाग्रे एकदम चोखायचा प्रयत्न करत होतो. सोनाने माझा एक हात तिच्या योनीवर नेला व आपले पाय उघडुन मला हात फिरवायला जागा करुन दिली.

मी सोनाचे स्तन चोखतानाच तिच्या क्लिटचे बटण चाळवत तिच्या योनीत बोट वर खाली करत होतो. सोना माझ्या बोटाच्या जादुने लगेच उत्तेजीत झाली. तिच्या तोंडातुन हुंकार फुटु लागले. त्या आवाजाने चिनुही पुर्ण जागी झाली. बेडच्या पाठीला उशी ठेवुन ती सोनाच्या योनीशी मी करत असलेले माझे चाळे पहात स्वतः उत्तेजीत होत असावी. कारण तिचा हात तिच्या योनीशी खेळायला लागला. दुसरा हात तिने आपल्या स्तनाशी नेवुन ती स्वतःच आपली स्तनाग्रे दाबु लागली.

सोनाची योनी आता पाझरायला लागली होती. मला तो रस चाटायची अनावर इच्छा झाली. मी तिच्या योनीत तोंड खुपसताच तिने आपले शरीर वळवले व तिचे तोंड माझ्या लिंगावर नेले.

मी मागे तुम्हाला सांगीतलेले तुम्हाला आठवत असेल. मी धारण केलेल्या पुरुष मानव शरीरात माझे लिंग मला हवे तसे लहान मोठे करता येते त्याला हवा तो आकार देता येतो. त्यामुळे आमची कामक्रिडेची ताकद अमर्याद असते. कितीही वेळा व कितीही वेळ संभोग करणे आम्हाला शक्य असते. त्यामुळे माझ्या तावडीत सापडलेल्या स्त्रीला ड्रग्जची चटक लागावी तशी माझ्या या हत्याराची लागु शकते.

सोनाने माझे हत्यार तिच्या तोंडात भरुन ती जोशात येवुन चोखायला लागली. चिनुने किंचीत कलती होवुन सोनाची प्रत्येक कृती डोळ्याने टिपत होती. तिच्या योनीवरच्या व स्वतःच्या स्तनावरचा हात हलण्याचा वेगही वाढला. मी पृथ्वीवर येण्याच्या आधी अभ्यासलेल्या कामशास्त्राचे नियम तंतोतंत पाळत सोनाची योनी व तिचा योनीचा मदनध्वज चोखत व चाटत होतो. सोनाला मजा येत होतीच, पण खरे सांगतो मलाही मजा येत होती. आमचा आनंद जाणवत चिनु लयीत तिच्या योनीत २ बोटे घालुन आंगठ्याने क्लिट चोळत होती.

सोना अचानक उठली व चिनुकडे वळुन बघत ती माझ्या हत्यारावर बसली. मी सोनाच्या योनीसाठी माझ्या लिंगाचा आकार मी मध्यम ठेवतो. तरी सहा इंची लांबीचे व दोन इंच रुंदीचे माझे लिंग सोनाला योनीत घ्यायला सुरवातीला त्रास होतो. पण आज ती भरपुर उत्तेजीत झाली होती. त्यामुळे तिच्या पाझरत्या योनीत माझे लिंग पटकन गेले. सोनाने तिच्या मांड्या माझ्या बाजुला ठेवुन पाय दुमडुन माझ्यावर आरुढ झाली.

अतिशय जोशाने ती माझे लिंग तिच्या योनीत आतबाहेर करत होती. मी तिचे डुचमळणारे स्तन पकडुन माझ्या तोंडाशी आणले. त्याचे स्तनाग्रे आळीपाळीने चोखु लागलो. सोना तिचे ओठ दातात पकडुन एकाग्र होवुन तिच्या योनीच्या आतपर्यंत माझे हत्यार नेत परत बाहेर काढत होती. मीही तिला मदत करत तिच्या योनीच्या तळापर्यंत माझे लिंग पोचवत होतो. मला तिच्या योनीच्या तळाला असलेला एक एक संवेदनाशीर भाग माहित झाला होता. त्या भागाला माझ्या लिंगाचा स्पर्श होताच तिचा परत परत स्वतःवरील बांध सुटुन ती क्लायमॅक्सला पोहोचत होती. शेवटी अनेकदा झडल्यानंतर सोना ते सुख असह्य्य होवुन दमली व माझ्या अंगावर कोसळली.

चिनु आमचे हे जिवंत प्रात्यक्षीक पाहुन अतिशय प्रभावीत झाली होती हे तिच्या योनीत थिरकणाऱ्या बोटांच्या हालचालीवरुन समजत होते. तिच्या कुवाऱ्या योनीच्या उद्घाटनाचा सोहळा समीप आला होता. तिही आतुरली होती. माझे अमानवी लिंग तिच्या कुठल्याही पुरुषाने स्पर्श न केलेल्या योनीत घालुन मी तिला माझी आंकीत बनवणार होतो.

मी सोनाला अतिशय हलक्या हाताने माझ्या अंगावरुन दुर केले. चिनुच्या दिशेन माझा हात फैलावला. तिने आतुरतेने माझा हात पकडला व ती माझ्या जवळ आली. तिने मोठ्या आवेगाने माझे चुंबन घेतले. मी तिला माझ्या अंगावर खेचुन माझ्या मिठीत घेतले. माझ्या अंगाला तिचे अंग लागताच एका अनाहुत भितीने तिची काया थरारली. माझ्या मिठीने तिचे स्तन मी माझ्या छातीवर सपाट करुन टाकले. माझ्या किसने तिला मी पार गुदमरुन टाकले.

"चिनु तु तुझ्या कौमार्याची आहुती द्यायला तयार आहेस?" मी तिच्या कानात कुजबुजलो. तिने जोराजोराने मान हलवली. जणु काही मी माझा विचार बदलीन अशी तिला भिती वाटली.

मी तिला तिच्या पाठीवर झोपवले व तिच्या सर्वांगाची चुंबने घेवु लागलो. चिनु डोळे बंद करुन माझ्याकडुन शरीराचे लाड करुन घेत होती. आमच्या दोघांच्या शरीराच्यामधे हात नेवुन तिने तिच्या मांडीवर टोचणाऱ्या माझ्या लिंगाला हाताच्या मुठीत घेतले व ती कुरवाळत त्याच्याशी खेळु लागली. मी हाताने तिच्या मांड्या रुंदावल्या.

हातात धरुन मी माझे हत्यार तिच्या योनीच्या फटीत फिरवत तिच्या क्लिटवर घासत राहिलो. त्या स्पर्शाने तिच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. तिने आपणहुन मांड्या आणखीन रुंदावल्या व माझी कंबरेभोवती गुंफल्या. तिच्या या हालचालीने माझे हत्यार तिच्या ओल्या योनीद्वारातुन पटकन आत गेले व तिच्या आतल्या योनीपटलापर्यंत पोचले.

चिनुची योनी सोनाच्या योनेपेक्षा जास्त लांब व खोल होती. त्या विवराची रुंदीही जास्त होती. मी माझ्या हत्याराचा आकार वाढवला. आता ते तिच्या योनीत सर्वत्र घासु लागले. मी चिनुकडे प्रश्नार्थ मुद्रेने पाहिले. तिने मान डोलावली.

"चिनु तुला थोडे दुखेल. तुला जास्त वेदना झाल्या तर मला सांग. मी थांबीन."

"नो मदन! जस्ट डू इट! मी सहन करीन."

"चिनु तुला सुरवातीला दुखले तरी नंतर मजा येईल." मी तिच्या ओठावर माझे ओठ दाबले व माझी जीभ तिच्या तोंडात सरकवली व तिचे ओठ चोखु लागलो.

मी चिनुच्या योनीतुन माझे हत्यार जवळजवळ पुर्ण बाहेर काढले व एका धक्क्यात परत आत घातले. माझ्या या हल्यात तिच्या कौमार्य पटल एका झट्क्यात भेदुन टाकले. तिव्र वेदनेमुळे फुटणारी किंकाळी बाहेर पडायला संधी मी दिलीच नाही. कारण मी माझ्या ओठानी तिचे ओठ बंद करुन टाकले होते.

तिचा वेदनेचा भर ओसरताच ती जरा सावरली व माझे दणके सहन करु लागली. तिच्या योनीत आतवर माझे हत्यार पोचताच तिच्या वेदनेची जागा अतिव सुखने घेतली व कोणीही न शिकवता ती मानवी संभोगाची क्रिया तिचे नितंब वर उंचावत माझ्या धक्क्यांना साथ देवु लागली.

तिच्या तोंडातुन आता हुंकार येवु लागले. मी माझे हत्यार योनीत आत घालताना तिची क्लिट व्यवस्थीत रगडली जाइल व आत तिचा जी-स्पॉट घासला जाइल याची काळजी घेत होतो. त्यामुळे चिनु त्या क्षणी तिच्या आयुष्यातले सर्वोच्च सुख उपभोगत होती. मला तिचा आनंद तिच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता.

चिनुच्या आवाजाने शेजारी झोपलेली सोना सावध झाली. ती उठुन बसली व चिनुकडे पाहुन एक स्मित हास्य केले व अतिशय आनंदाने तिचे चुंबन घेत राहिली. मग चिनुच्या स्तनाशी खेळत आमचा प्रणय उत्सुकतेने पाहु लागली.

"कॉंग्रॅच्युलशन्स चिनु!! आज तु संपुर्ण स्त्री झालीस." चिनुच्या कानात वाकुन तिने तिच्या मनातले सांगुन टाकले.

धन्यवाद द्यायला म्हणुन चिनुचा हात सोनाच्या योनीवर पोचला व ती सोनाच्या योनीच्या बटणशी खेळु लागली. आता दोघींच्या तोंडातुन हुंकार फुटत होते. मीही चिनुला संपुर्ण आनंद देत जोरात माझे हत्यार आत बाहेर करत होतो. मला जाणवत होते की हळु हळु चिनुचा क्लायमॅक्स जवळ येत होता. अजुनपर्यंत हस्तमैथुन वा समलिंगी संभोग करुन तिला जो आनंद मिळाला होता त्याच्या कैकपट मजा तिला माझ्या अमानवी लिंगाने मी तिला देत होतो. चिनुला मिळणाऱ्या आनंदामुळे तिचा प्लान सफल झालाला, या भावनेमुळे सोनाच्या डोळ्यातही मला कृतज्ञतेचे भाव दिसत होते. आमच्या दोघांच्या संभोगात सोनाही मनाने सामील झाली होती.

चिनुने क्लायमॅक्स गाठला तसे तिचे डोळे घट्ट बंद होवुन एक जोरदार आरोळी तिच्या तोंडातुन निसटली, शरीर ताठ झाले व "मदन........., आय लव यु!!!" असा घोगऱ्या आवाजात तिने माझ्या कानात सांगीतले व तिचे शरीर कापायला लागले. मला खात्री आहे की सोनालाही ते ऐकु गेले. चिनुचे झडणे जाणवुन तीही तिच्या झडण्याच्या आवेगात आपल्या योनीत आवळलेल्या चिनुच्या बोटावर तिने तिचा योनीरसाचा फवारा सोडला.

माझ्या हत्याराला चिनुच्या योनीत होणारे धरणीकंप जाणवत होते. अनेक वर्षात दाबुन ठेवलेली नैसर्गीग गरज आज प्रथमच संपुर्ण पुरी झालेली चिनु, अनेक सेकंद झडत होती. त्यामुळे तिची योनी कामरसाने ओसंडुन वाहु लागली.

चिनुचे शरीर तिच्या पहिल्या संभोगाच्या आनंदाने अतिशय थकले होते व तिची योनी संवेदाक्षम झाली होती व ती माझ्या हत्याराला तिच्या योनीत जास्त काळ सहन करु शकणार नाही हे जाणवुन मी तिच्या योनीच्या स्पंदनाशी जुळवुन मी माझे हत्यारात जसे तुम्ही मानव तुमचे लिंगाला संभोगाच्या उत्युच्या क्षणी गळताना जसे आचके देता तसे झटके मी निर्माण केले. विर्याच्या चवीचा, त्याच वासाचा व रंगाचा एक जाड मलईसारखा पातळ पदार्थ, तिच्या योनीत मी तिच्या योनीतल्या कामातुर जागेवर सोडला. त्यामुळे तिचा क्लायमॅक्सचा आनंद शत पटीने वाढला.

दोघीही मुली थकुन बेडवर पडल्या. मी बाथरुममधे जावुन माझे हत्यार साफ केले व एक टॉवेल ओला करुन आणला. चिनुच्या रक्तस्त्राव मिश्रीत कामसलील व माझ्या अमानवी विर्याने माखलेल्या योनीभागाला, योनीद्वाराला व मांड्याना साफ केले. चिनुचे डोळे बंद होते पण ओठावर सुंदर हास्य होते. मी तिची साफसफाइ उरकताच ती परत ग्लानीत पडुन राहिली.

सोना संध्याकाळपासुन अनेकदा स्खलीत झाली होतीव तीही थकली होती. मी केलेली चिनुची सफाइ तिने पाहिली व चिनुला घट्ट मिठीत घेवुन तीही डोळे मिटुन झोपली.

मी त्या दोघींकडे दुर्लक्ष करत माझ्या रेवा वर परत जाण्याचे प्लानचा विचार करत होतो. कारण मला माझे सर्व प्लान परत बनवायला लागणार होते. कारण आता मी सोना व चिनुलाही रेवावर माझ्यासोबत नेणार होतो!!********संपुर्ण********