Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Discover endless Hindi sex story and novels. Browse hindi sex stories, adult stories ,erotic stories. Visit webvitaminufa.ru
raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 01 Nov 2014 08:33


संथपणे मी तिची निकर खाली केलि. तिचे निमगोरे,पुष्ट नितंब माझ्या समोर उघडे पडले. काही ठिकाणी लालसर ठिपके होते. मी हलकेच त्यावर बोट फिरवले तशी ती सुस्कारत बोलली,"आह...मघाशी किती चावलास?" त्यावर मग काही बोललो नाही. हलकेच मी माझा चेहरा पुढे नेला आणि जिथे मी चावलों तिथे चुम्बने घेऊ लागलो. वेड्यासारखे मी तिचे नितंब चुम्बत होतो. मधुनच चुरत होतो. एक अलग नशा मी अनुभवत होतो. तरी माझे हात शांत नव्हते. तिची नाभि कुरवाळत कधी तिच्या केसानी झाकलेल्या योनिवर बोटे फिरवू लागलो हे मलाच समजले नाही. ती थोडी भानावर होती. मधुनच तिचे हात मला योनिवरून हटवित होते. पण काही उपयोग नव्हता. मध्येच मी योनी सोडली आणि दोन्ही हातानी तिचे नितंब चुरू लागलो, तिच्या उघड्या अंगाची चुम्बने घेऊ लागलो. तशी ती म्हणाली," आह.....आ.....अ....बस्स ...नन् आपले आऊच .....काय ..." पण कशाचे काय इकडे मी तिचा मदनमणि कुरवाळत होतो. योनितिल हा अग्रभाग बोटानी दाबताच तिचा विरोध संपुष्टात आला. ती गर्रकन फिरली आणि तशीच माझ्या अंगावर पडली. इकडे मी सुद्धा तप्त झालो होतो. मी संधि न सोडता तिला आवेगाने मिठीत घेतली. तिच्या ओठात ओठ घातले. आम्ही इतके अधीर झालो होतो की अनेकदा आमचे ओठ एकमेकाना भिड़त होते. कित्येकदा तिच्या वरच्या ओठाऐवजी मी तिच्या नाकाचे चुम्बन घेतले. खाली तर 'पानीपत' होत आले होते. तिने माझी आणि मी तिची अंतर्वस्त्रे कधी काढली काय माहीत.
ती माझी आणि मी तिची कंबर धरून एकमेकाना आवळत होतो. पण मी जास्त अधीर असल्याने, मी हाताने लिंग धरून घसकन तिच्या योनीत घुसविले. काय उबदार स्पर्श होता तो! पण अनुभवायाला वेळ कुठे होता? जसे लिंग आत गेले तसे तिने पायाची कैची करून मला जखडले. मग काय? जोरजोराने आमचे धक्के बसु लागले. खाली गुप्तांग आणि वर ओठ दोघे असे भिडले की सूटतच नव्हते. काही क्षणातच माझ्या कमरेत प्रचंड ऊर्जा जाणवू लागली आणि काही समजायच्या आत माझे स्पीड वाढले आणि पतन झाले. मी तिला एकदम गच्च धरून ठेवले. ती मात्र शांत झाली नव्हती, तिने पटकन माझ्या ओठातून ओठ काढून माझ्या कानाच्या पाळीला चावा घेतला. तत्क्षणी ओसरनारा जोर पुन्हा वाढला. तिला आणखी आवळत मी झुंज चालु ठेवली. काही क्षणात ती शांत झाली. दोघांच्या मांड्या चिकट झाल्या होत्या. धापा टाकत ती बाजुला झाली. मी देखिल कौमार्यभंग झाल्याने थकून गेलो होतो. पण मन हिरवट होते. ती डोळे मिटून पडली होती. तिची छाती अजूनही बंदिस्त होती. मी तिचा ब्लाऊस काढण्यास आरंभ केला. तिचे स्तन अनावृत्त केले. जास्त मोठे नव्हते.
दोन मुले झाली असल्याने स्तानाग्रे तपकिरी होती. तिच्या गालाचा हळूच चावा घेत म्हटले,"आंबे खुप लहान आहेत. चव कशी आहे?" "ज्याला खायचे आहेत त्याने बघावे!" असे ती म्हणताच मी तिचे स्तन चोखू लागलो. मधुनच स्तनाग्रे चावत होतो. सुखातिशयाने ती सुस्कारे सोडत होती. स्तन चोखट मी पुन्हा वर सरकलो आणि तिच्या जिभेला तोंडात घेत तिला जवळ खेचले. तिच्या डेरेदार नितम्बावरुन हात फिरवत मी तिचे ओठ,जीभ चोखत होतो. दरम्यान तिच्या योनिच्या स्पर्शाने माझे लिंग पुन्हा उभे राहू लागले. मी तिच्या कानात म्हटले,"अजुन एक डाव?" लगेच मला दूर करत ती म्हणाली,"चल हट! ओठ आणि नितंबाचे चुम्बन घेणार म्हणत सर्व दूकान घेतलेस. आता थोड़े रात्रिसाठी मला फ्रेश राहू दे. नाही तर तुझा मामा काय करेल?" "त्याला काय कमी आहे?" तिला जवळ घेत मी म्हणालो,"इतकी वर्षे त्याने मिठाई खाल्ली आहे. भरीस भर दुकानाचे त्यानेच उदघाटन केले आहे. ज़रा आम्ही बर्फी घेतली तर काय फरक पडतो?" असे म्हणत मी तिला घट्ट पकडले आणि तिच्या योनीत लिंग घालून मी तिच्यावर चढलो. ती काही बोलणार तोच मी तिच्या तोंडात सरळ जीभ सोडली आणि कंबर हलवू लागलो. यावेळी मी कितीवेळा वीर्य सोडले काय माहीत पण जेव्हा मी थकून दूर झालो तेव्हा तिचे ओठ शुष्क पडले होते. जोरजोराने ती धापा टाकत होती. खाली मांड्या मध्ये वीर्य आणि योनिरसाचे ओघळ साचले होते. थोड्या वेळाने आम्ही कपडे घातले व खाली गेलो. जिन्यात मी म्हटले,"परत कधी?" तर ती म्हणाली,"बघू! पण तू जीव काढतोस. श्वास देखिल घेऊ देत नाहीस." "अग हेच खरे थ्रिल आहे!"

raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 01 Nov 2014 08:34

आश्चयार्चा धक्का

मी एक सुखी संसारी गृहःथ असून माझी बायको शीला ही सदंु र व देखणी आहे ...ती चांगली उंच व गोरी असनू ितच्या उन्नत उरोज व भरदार िनतंबामुळेितची 'िफगर' एकदम 'कडक' आहे.) In short ती SOLID ‘माल 'आहे ( आमच्या लग्नाला ८ वष ेर् झाली असनू आम्ही लग्नाच्या ५ वषानर्ं ंतरच 'कपल-ःवािपंग' ला सरु वात के ली ... म्हणजे पिहले त्यातल्यात्यात जे िमऽ माझ्या बायकोवर डोळा ठेऊन होते त्यांना आम्ही दोघांनी Tap करून पािहले ...जे ‘इंटरेःटेड’ िदसले होते त्यांच्या बायकोला माझ्या बायकोने ‘हुशारीने’ touch करून पािहले व जे 'पटले 'त्यांच्या बरोबर ‘ःवािपंग’ के ले ...अशा रीतीनेआम्ही ३-४ जोडप्यांचा मपु बनवून मिहन्यातून एकदा मजा करत असू... पण २-३ वष ेर् अशी मजा के ल्यावर आम्हा दोघांना आपसात 'िडःकस 'के ल्यावर लक्षात आले िकआम्हा दोघांनाही ओळखीच्या लोकांचा कंटाळा येऊ लागला आहे ... म्हणून आम्ही मग इंटरनेटवरून ‘कपल-ःवािपंग’च्या जािहरातींना उत्तर द्यायला सरु वात के ली. पिहल्यांदा एक अनािमक हुरहूर व थोडी भीतीही वाटली पण आम्ही दोघांनी patiently पिहले त्या ‘कपल’ची credibility check करून .. म्हणजे १-२ वेळा त्यांना आपल्याबरोबर हॉटेलमध्ये िडनरला नेऊन ...मग त्यांना आपल्या घरी िडनरला बोलावून आिण त्यांच्याकडे िडनरला जाऊन... त्यांच्या ऑिफस व सोसायटीतल्या ‘ःटेटस’ची मािहती करून मग ‘ःवािपंग’ के ले )बहुदा ते लोक ही तेच करत होते पिहले ३-४ वेळा आम्हाला ःवतःलाच खाऽी नव्हती पण ५ व्या ‘attempt’ ला आम्हाला एक चांगले ‘कपल’ िमळाले...ते दोघं इतके ‘ृी’ होते िक त्यांनी पिहल्याच ‘chat’ मध्ये आपला Land-line नंबर व मोबाईल नंबर देखील िदला ..(कारण ते ‘िसझंड’ होते ना (!!..आिण त्यांनी फक्त ‘या’ कामासाठी वेगळा Land-line व मोबाईल नंबर घेतला होता ..त्यांची व आमची चांगलीच ‘ृें ड-िशप’झाल्यामुळे आम्ही देखील त्यांचा नंबर आमच्या ‘E-mail account’ वर देत असू ..त्यांनी तर १-२ वेळा आम्हाला फोन करून Surprise म्हणून घरी बोलावले व त्यांच्याकडे आलेल्या जोडप्यांना आम्हाला entertain करण्यास सांिगतले..आिण हे ‘टोटली अनएक्सेप्टेड’ जरी असले तरी फार म्हणजे फारच thrilling होते ...त्यांचा सेक्सच्या ूती मलू मऽं च होता की - ‘The MORE is the MERRIER..’ आिण आता आम्ही पण ‘िसझडं ’ झाल्यावर तेआम्हालाही फार ‘िािलगं ’ वाटू लागले)...िवचार करून पहा ना... जर ‘अनोळखी’ कपल १दा िकंवा जर आवडले तर जाःतीतजाःती २दा ‘ःवािपंग’ केल्यावर पुन्हा ‘एन्टरटेन’ करायची गरज नाही… आिण दर वेळी ‘नवे नवे कपल’ म्हणजे... Simply WOW...!! ) अशा रीतीने एकदा आम्ही आमच्या ‘B-M Ad's’ (Broad-minded Ad's)च्या मेलचेक करत असतांना आम्हाला एक ‘लाईक -माइंडेड’ जोडप्याने तेआमच्याशी ‘मैऽी’ करण्यात ‘इंटरेःटेड’ असल्याचे कळवले ..पण त्यांचा ‘हा’ पिहलाच अनुभव असल्याने त्यांनी आम्हाला मुंबईबाहेरच्या) मुंबई -पुणे रोड वरच्या(’Hotel Paradise’ मध्ये बोलावले… आम्ही ‘िसझंड’ असल्याने ते आम्ही मान्य केले... आम्ही त्यांना त्यांचा फोन व मोबाईल नंबर मािगतला पण त्यांना आमच्या िवषयी खाऽी वाटत नसल्याने त्यांनी(ह्या कथेतील पाऽांचा िजवंत वा मृत व्यक्तींशी काही एक संबंध नाही, असल्यास िनव्वळ योगायोग समजावा.)
तो िदला नाही...कारण त्यांची ही पिहलीच वेळ होती ना !!..आम्ही त्यांना आमचा देऊ करण्याची तयारी दशर्वली
पण त्यांनी ते देखील नाकारले... सरते-शेवटी शिनवारी राऽी ८ वाजता आम्ही त्यांना ‘Hotel Paradise’मध्ये त्यांचा
रूम नंबर १०२ मध्ये भेटायचेठरवले... व त्या करता ‘पास-वडर्’ देखील त्यांनी ठरवला होता..
बरोबर ८ वाजता मी त्यांच्या रूमची बेल वाजवली ... आतून-
"कोण आहे ?” असा एका स्तर्ीचा शुद्ध मराठीतून) पण थोडासा घाबरलेल्या आवाजात (ूश्न आला… मला व िहला
देखील )आवाज ओळखीचा वाटला. आम्ही सांिगतले
“नवे सिन्मऽ” कारण हाच तर आमचा "पास-वडर्" होता... ("नवे सभं ोग-िमऽ"चा short form) ...
त्या तरुणीने आता रूमचे दार उघडले... व आम्ही ितला (व ती आम्हाला) पाहूनआश्चयचर् िकत झाली ितचा नवरा
ितच्यामागे फक्त २ फुटांवर उभा होता…
"ताई तुम्ही?" ती स्तर्ी माझ्या बायकोला म्हणाली...माझ्या बायकोला देखील काय करावे ते सुचेना...कारण ती स्तर्ी
तर माझ्या बायकोची चक्क ‘वैनी’च होती.
आता येथे थोडी ‘पाश्व-र् भमू ी’ ःपष्ट करून सांगावी लागते आहे...माझ्या बायकोला एक २ वष ेर् लहान बिहण ‘नीला’
व एक भाऊ ‘अशोक’ आहे जो ितच्यापेक्षा ४ वषर् लहान असून िदसायला handsome व smart आहे. त्याचेलग्न
होऊन ४ वष र् झालीत ...दोघं बिहण-भाऊ बरेच ‘close’ असनू आम्हाला देखील त्यांच्या ‘attachment’ चे कौतुकच
आहे ...माझ्या साल्याच्या लग्नात त्याच्या बायकोला पाहून क्षणभर मला त्याचा हेवाच वाटला कारण ती
िदसायला छानच होती पण जराशी ठेंगणी होती पण त्यामुळेच की काय तर ितचे भरदार िनतंब व उन्नत उरोज
अजूनच उठावदार िदसायचे ..तसे पाहीले तर ितचे उरोज माझ्या बायकोच्या उरोजांसारखेच भलेमोठे होते पण
बहुदा एकदा साईझ जाःती असावा
.... माझी बायको उंच होती व साल्याची बायको ठेंगणी म्हणून ितचे उरोज अगदी ितच्या सौंदयार्चा "हायलाईट "
वाटायचे... मी १-२ वेळा त्याकडे आ वासून पाहत असतांना साल्याच्या व माझ्याही (बायकोने मला "रंगेहाथ"
पकडले
होते... मलाही 'िहला घेण्यात िकती मजा येईल 'असे अनेकदा वाटले होते पण ‘अशा रीतीने 'समोरासमोर आल्याने
'िसचुएशन "जरा "ऑकवडर् "झाली होती... आिण आता अशा रीतीने समोर आल्यावर काय करावे हे आम्हा दोन्ही
"कपल्स"ला सुचलेनाही... माझी बायको व ितचा भाऊ हे दोघंही आवाक होऊन एकमेकांकडे बघत रािहले ...त्यांचा
तर ह्या situationवर िवश्वासच बसत नव्हता... माऽ आम्ही दोघं (म्हणजे मी व अशोकची बायको (ह्या धक्क्यातून
पटकन सावरलो व मी माझ्या बायकोला हात धरून त्यांच्या रुममध्ये नेले.
माझ्या साल्याची बायको बरीच 'चंट’ िनघाली…ितनेच पुढाकार घेऊन
"आता त्यात काय लपवण्यासारखे उरलेय आपल्यामध्ये? आिण आलोच आहोत समोरासमोर तर ".असे म्हणून
वाक्य अधेर् सोडून माझ्याकडे पिहले…
ितची "HINT" ओळखून मी म्हटले "खरे आहे" त्यात "मला तरी काहीच "odd" वाटत नाही." (ह्या कथेतील पाऽांचा िजवंत वा मृत व्यक्तींशी काही एक संबंध नाही, असल्यास िनव्वळ योगायोग समजावा.)
"आिण मलासद्धु ा” अशोकची बायको म्हणाली ितने माझ्याकडे पिहले व हळूच डोळा मारून "ताईंना तुम्ही पटवा
"ह्यांना "मी पटवते ... " असे खुणेनेच सांिगतले.
माझी बायको व ितचा भाऊ हे अजूनही त्या "धक्क्यातून” सावरले नव्हते..
मी माझ्या बायकोचा हात धरून ितला सूटच्या आतल्या खोलीत घेऊन गेलो व ती काही म्हणायच्या आताच
ितला म्हणालो “हे तर फारच ‘मःत' झाले की हा नेमका तुझा भाऊच िनघाला "
"अहो पण " माझी बायको म्हणाली
"त्या दोघांना आपल्याबद्दल काय वाटेल? आिण अशोक तर माझा सख्खा भाऊच आहे तर त्याच्याबरोबर सेक्स
म्हणजे"
"काही वाटणार नाही”...मी म्हणालो “त्यांना देखील ‘ःवािपंच’ तर करायचेआहे व जसे आपण enjoy करतोय
तसेच ते पण तर enjoy करणारआहेत ना!!"
"अहो पण तो माझा भाऊ "
ितने अजून पुढे काही म्हणायच्या आत ितला जवळ घेऊन ितच्या ओठांवर ओठ टेकवत मी म्हणालो
"त्याने काय फरक पडतोय... उलट खरं म्हणजे... मला तर हे जाःतच 'एक्सायिटंग’ वाटतंय... कारण जे ही
झालं ते ‘accidental’ होत.ं .. ठरवून तर झाल ं नाहीना... त्यामळु े तुला काही ‘guilty’ वाटायचे कारण नाही... आिण
आजपयर्ंत इतके लंड जरी तू ‘घेतले' असशील तरी 'या’ लंडाची मजा काही औरच आहे खरे ना ?" मी ितला धीर
देत म्हणालो.
ितला माझ्या बोलण्याने बराच धीर आला...मी माझा हात ितच्या छातीवर नेऊन हळुवारपणे पुढील ःटेप्स घेऊ
लागलो, ितचा हात माझ्या िलंगावर िःथरावला व आता ती पण 'एक्साईट’ होतेय हे माझ्या ध्यानात आले..
"पण अशोकला पटायला हवं ना"
माझी बायको म्हणाली... ितला ताबडतोब ‘एन्करेज’ करत मी म्हणालो
"पटेल ग… तुझ्यासारख्या 'माल 'बाईला 'चोदायला 'कोणालाहीआवडेल, अगदी तुझ्या भावाला सद्धु ा, लावतेस पैज?"
"हट... काहीतरीच काय!” ( ती लाजून )पण मनातल्या मनात माझ्या ःतुतीनेखुष होत म्हणाली

raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 01 Nov 2014 08:35

मावशीला दिला मोबदला

आम्ही लग्न कोर्टात जाउन केले. तिच्या मैत्रीणी, मावशी व घरचे लोक तिथे हजर होते. रात्री नलीनीने सुलुमावशीला घरात मदती करता थांबवून घेतले होते. आम्ही ह्याच पलंगावर अंधारात एकमेकाला नंगे करून जमेल तसे चोखत तीची भेग चोदायला तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता. विजयाला हे ऐकताना राहवेना एकदम ती माझ्या वर चढली व माझा लवडा तीने तीच्या चुत मध्ये घुसवला "चल अता सांग काय घडले ते" मी नलीनीला असेच माझ्या वर घेउन बसलो होतो. तीने सावकाश माझा लवडा हताने धरून तीच्या चुतमण्यावर खूप चोळला, हलकेच छिद्रात घुसवला. पण पडद्याला लागताच ती घाबरली तीने मावशीला मदती करता आत बोलावले. मावशी आत आली दिवा लावला "अंधारात काय करता नीट दिव्याच्या उजेडात एकमेकाचे नंगे शरीर बघत आनंद घ्या."

मावशीने नलीनीला गरम करण्याकरता माझ्या लवड्याला हाता्त धरून सांगितले होते "पोरी नशीबवान आहेस बघ कसा फुललाय, असे वाटते असेच चढावे व मनसोक्त ह्या लावड्याने चोदुन घ्यावे. थांबलीस काय दे एक धक्का, अख्खा खाउन टाक ह्या दांडगटाला". "मावशी मला भीती वाटते आहे मनोजचा लवडा बघ कित्ती दांडगट आहे त्याचा मणीसुद्धा आत जाताना त्रास होतो आहे, जरा मदत कर आम्हाला". मावशी खाली वाकली व तीने जोरात नलीनीचा चुत मणी चोखायला सुरु केले. बरोबर आणलेला ताजा मस्का माझ्या लवड्यावर चोळला. एक गोळा नलीनीच्या चुत मध्ये दोन्ही बोटाने आत सरकवला. मावशीने मला कानात सांगीतले की तीने खूण केली की नलीनीच्या उजव्या निपलचा दोंडाने चावा घ्यायचा व दोन्ही गांडगोळ्यांना धरून एक धक्का द्यायचा. मावशीने नलीनीचे डोके हातात धरत तीचे चुंबन घ्यायला सुरु केले व मला खूण केली. मी हळूच निपलचा चावा घेत असताना तीच्या गांडगोळ्यांना माझ्यावर खेचत एक जोरकस धक्का दिला व पूर्ण लवडा आत घुसवून तीला माझ्या वर दाबून धरले. ती खूप घाबरली होती, रडत हुंदके देत होती.

इकडे विजयाने माझ्या लवड्याला पुर्ण आत घेत जोरात धक्के द्यायला सुरु केले. तर मी बोलणे चालू ठेवले. नलीनी रडत होती मावशीने तीचेच एक निपल नलीनीच्या तोंडात देत केसावरुन हात फिरवत तीला शांत केले. "पोरी बघ हा चुदक्कड मनोज अता चोदून चोदून तुला पण चुदक्क्ड बनवेल, ए राजा थांबलास काय, सुरु कर हीची चुत ठोकायला, थांबु नको, तुझ्या चिकाने भरून टाक हीची चुत, तरच हे दुखणे थांबेल." मी नलीनीला माझ्या खाली घेतले. तीचे गुढगे तीच्या छातीच्या दोन्ही बाजूला धरून चोदायला सुरु केले. मावशी एका हाताने नलीनीचा चुतमणी चोळून देत होती. तीची चुत थरारली व उसासे टाकत शांत झाली. पण माझा लवडा अजून शांत झाला नव्हता. मी छोटे धक्के चालू ठेवले होते. नलीनी चोदायला तयार झाली आम्ही दोघांनी धक्के सुरु केले. "मनोज सावकाश लवडा बाहेर काढ व जोर देत पूर्ण माझ्या चुतमध्ये घुसव दे असेच धक्के दे. तुझ्या चीकाने भरून टाक ही चुत. ये लवकर ये." माझा ताबा सुटला मी दोन जोरात धक्के दिले व माझा चिक तीच्या चुत मध्ये रिकामा केला. मी सावकाश माझा लवडा त्या घट्ट चुत मधून बाहेर काढला, तीला मीठीत घेत आडवा झालो. मी तीच्या चुतमण्याला सावकाश कुरवाळात होतो तर ती शांत झालेल्या लवड्याला कुरवाळात होती. आम्हा दोघांची चोदण्याची भुक वाढली होती.

इकडे विजया पण माझ्या लवड्यावर धक्के मारून शांत झाली होती. माझा लवडा अजून ताठ होता मी तीला माझ्या खाली घेऊन जोरात धक्के देत खुप चोदले व तीची चुत माझ्या चिकाने भरली. "मनोज, नलीनीच्या उघडलेल्या चुतला त्या रात्री एकदाच चोदलेस?" तर काय झाले . . . आम्ही मावशीला विसरलोच होतो. आमचे सुहाग रात्रीचे पहीले चोदणे पाहात ती पण पेटली होती. ती पूर्ण नागडी होऊन खुर्चीत दोन्ही पाय फाकवून बसली होती. एका हाताने स्तन चोळत खाली चुतमणी चोळत आम्हाला न्याहाळत होती. "मनोज मावशीने मला चुत उघडण्यात मदत केली अता आपण तीची चुत शांत करण्यास मदत करु, मी मुतुन येते तो पर्यंत तु तिची चुत व मणी चोखुन तयार कर, मी आलेच"

विजायाला ते खरे वाटेना " चाळीशिच्या त्या मावशीला तुमच्या सुहागरातीला बायको समोर चोदलेस?" अग मावशीची चुत नव्या नवरी सारखी नेहमी ताजी टवटवीत असते. मावशीला लग्ना नंतर चुदक्कड नव्हती म्हणून तीचा नवरा तीला वांझ ठेवून एका चुदक्कड मुली बरोबर निघून गेला होता. हीने नंतर नर्सचे शिक्षण घेतले व तरूण तरूणींना मदत करणे सुरु केले. वेडझवे नवरे बायको चोदू देत नाही म्हणून हीला भरपूर मोबदला देऊन अजूनही चोदयला येतात. मावशीनेच आमचे लग्न जुळवण्यात, चुत उघडून देण्यात मदत केली मग आम्हाला तीचा मोबदला द्यायलाच हवा. पण तीने नुसता मोबदला वसूल केला नाही तर मला चोदायला सांगून नलीनीला चोदण्याचे काही प्रकार करुन दाखवले. बाइने पुरुषाला कसे चोदायचे ते पण दाखवले. चोदण्याचा आनंद / सुख देवाणघेवाण समजवून सांगितले. विजयाला सगळे ऐकुन चोदण्याचा जास्त आनंद घ्यायचा होता "ए मला सांगना मावशीचा मोबदला कसा दिलात?" विजया माझा लवडा चोखून मोठा कारण्याच्या कामाला लागली.

तर, नलीनी मुतुन आली पण हातात छान गरमा गरम तीन कॉफीचे कप घेऊन आली होती. मावशीने पाय ह्याच खुर्चीच्या हाता वर ठेवले होते व ती चुतमणी चोळत होती. कॉफी संपल्यावर मी वाकून मावशीची चुत व मणी चाखायला सुरु केले. नलीनीने खाली बसून चोखून माझा लवडा ताठ केला. मावशीने तोंडातले थुक घेउन माझ्या लवड्यावर चोळले व मूठ मारून लवडा ताठ झाल्याची खात्री केली " नलीनी, नंगी झाल्या बरोबर लवडा ताठ दिसला म्हणून लगेच चोदायला सुरु करायचे नाही. थुक लावून मूठ मारून लवडा ताठ करून घ्यायचा. मनोज लगेच चोदायला सुरु करायचे नाही, ती जोपर्यंत लवडा ओढून चोदायला सांगत नाही तो पर्यंत आत घुसवायचा नाही. पोरी तू लवडा हातात धरून छान चुत व मण्या वर चोळून घ्यायचा मग छीद्रात नीट घुसवून त्याच्या धक्क्या करता तयार राहायचे." असे म्हणत मावशीने आम्हाला खुर्चीत चोदण्याचा प्रकार दाखवला. लगेच विजया ऊठली माझा लवडा धरून खुर्चीत जाउन चोदायच्या तयारीत बसली. तोंडातले थोडे थुक माझ्या लवड्या वर चोळले व लवडा तीच्या छीद्रा वर टेकवला, दोन्ही हाताने माझे गांडगोळे दाबत मला जोरात तिच्या चुत मध्ये खेचले. मी मावशीला त्या रात्री चोदण्याच्या आठवणीने पेटलेला होतो, ह्या चुदक्कड विजायाला जोर लावून धक्के मारत चोदण्यात रमलो होतो. फोन वाजला मी स्पिकर फोन लावला. नलीनी मला सांगत होती "बराच वेळ काकडी चुत मध्ये घालून मणी चोळते आहे पण चुत शांत झाली नाही म्हणून तुला फोन केला. मला आपल्या चोदण्याचा किस्सा सांग" मी इकडे विजयाला चोदत असतांना नलीनीला खुर्चीत कसे चोदले त्याची आठवण करून दिली. नलीनी ला चुत झडायला ते पुरेसे ठरले "आआआईईग मी आले" ओरडत तीची चुत थरारली, झडली व शांत झाली होती.

"नले काय ग झाले?" नलीनी भानावर आली होती. तीची आई दारात उभी होती. नंग्या पोरीच्या चुतमधल्या काकडीला पाहून तीला काय झाले ते समजले होते. . . इकडे मी व विजया चोदून चोदून दमलो होतो. माझा ताबा सुटला व मी सगळा चिक तीच्या चुत मध्ये रीकामा केला. रामूचा किंवा आईचा फोन आला तर पंचाईत नको म्हणून बाळाला उचलून ती तीच्या घरी गेली. उद्या सांच्याला पुन्हा चोदायला येणार हे सांगून गेली.