भिवाची कहाणी Marathi Chawat Story

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit webvitaminufa.ru
User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: भिवाची कहाणी Marathi Chawat Story

Unread post by sexy » 24 May 2016 07:07

भिवाची कहाणी – भाग 4

Marathi Sex Stories

भिवा हा अनाथ कोवळा तरुण सुलतानाच्या जनानखान्यात कैदी आहे. सुलतानाच्या नकळत त्याच्या लाडक्या बेगमने त्याला तिचा गुलाम केला आहे. बेगमेच्या शयनकक्षेत तो तिच्या व तिच्या दासीसमोर नग्नावस्थेत उभा आहे. पुढे काय होते? वाचा…….

भिवाची नजर मागे वळली. राणीच्या दासीनेही तिच्या अंगावरचे कपडे काढले होते. ती राणीच्या शेजारी उभी राहिली तसे त्याला दोघींच्या रुपातला फरक दिसु लागला. त्याच्या गावातल्या बायकांप्रमाणेच दासीचा रंग सावळा असला तरी ती त्याच्या गावातल्या कुठल्याही स्त्रियांपेक्षा सुंदर भासली. अर्थात तिच्या शेजारच्या राणीच्यासमोर तिची सुंदरता अगदीच फिकी होती व ती राणीला दासी म्हणुनच शोभत होती.

दासी राणीपेक्षा बुटकी होती. राणीच्याच वयाच्या त्या दासीचे स्तन राणीच्या मोठ्या स्तानाच्या मानाने बरेच लहान होते. मात्र तिचे ढुंगण राणीपेक्षा जास्त फुगलेले व म‌ऊ वाटत होते. तिच्या मांड्याही राणीपेक्षा जाड्या होत्या व मांड्यामधे केस होते. भिवाला त्याच्या बुल्ल्यावर ये‌उ लागलेल्या केसासारखेच, पण खुपच जास्त!

एक सुंदर व दुसरी अतीसुंदर स्त्री भिवाला त्याचे नग्न सौंदर्य दाखवत त्याच्यासमोर त्यांचा खजीना उधळत उभ्या राहिल्या. भिवाच्या शरीरातुन परत एकदा एक शिरशिरी गेली. व त्याचा बुल्ला आणखी कडक झाला म्हणुन त्याने त्याचा हात बुल्ल्यावर नेला. तिकडे हात चोळत तो तिथल्या वेदना कमी करायचा प्रयत्न करु लागला. त्या दोघींकडे पहाताना त्याच्या घशात एक मोठा आवंढा येवुन तेथे अडकला. त्याच्या घशाला कोरड पडल्यासारखे झाले.

त्या चतुर दासीने ते जणु ओळखले व पलंगाच्या शेजारील तिनपा‌ईवर ठेवलेल्या सुर‌ईतले द्राक्षाचा रस तिने चषकात ओतले. एक बेगमेला दिला व दुसरा भिवाच्या समोर केला व एक स्वतः घेतला. भिवाने पटकन तो पेला घशात रिकामा केला. दासीने न विचारता त्याला दुसरा पेला भरला. तोही त्याने गटकन रिकामा केला.

भिवाला आता छान वाटत होते. त्याचे शरीर गरम होवुन जणु पिसासारखे हलके झल्यासारखे वाटुन त्याला धीर ये‌ऊ लागला. त्याच्या लिंगात होणारा रक्त प्रवाह वाढला व त्याचा बुल्ल्याची ताठरता वाढली. इतकी की बुल्ल्याच्या हलण्याने त्यात होणारी हालचाल त्याला वेदनामय वाटायला लागली होती व त्याचे ते वाढत मोठे होणारे लिंग कशावर तरी दाबुन धरावे अशी तिव्र इच्छा त्याला होवु लागली. त्या विचाराने त्याची कानशीले तापत शरीरातले रक्त उसळ्या मारुन त्याला अस्वस्थ करु लागले.

दासीने बोटाने एक टिचकी वाजवुन त्याला भानावर आणले. भिवाला तिने तिचा हात दाखवला. तिच्या हातात एक सोन्याची जाड वळे होती. “हे सोन्याचे आहे. हे तुला मिळाले, तर ते विकुन तु व तुझी आजी एक वर्ष पोटभर जेवु शकाल इतके पैसे तुला मिळतील. बोल हे पाहीजे तुला? ”

भिवाने मान डोलावली. “त्यासाठी मी काय करु?” त्याने बोलायचा प्रयत्न केला पण त्याचे शब्द उमटले नाहीत. पण राणी त्याचे बोलणे ऐकुन हसल्यासारखी त्याला वाटली.

“तु माझे ऐकशील व सांगीतल्याप्रमाणे करशील तर हे वळे बेगमसाहेबा तुला देतील.

भिवाने राणीकडे पाहिले. तिने त्याच्याकडे हसुन होकार देतानाच ती तिच्या भल्यामोठ्या आकाराच्या पलंगावर जावुन पलंगाच्या पाठीला एका मोठ्या उशीला टेकुन झोपली. तिचे हात तिच्या थानावर होते व ती भिवाला कळेल अशी हाताची हालचाल करत ती थाने चोळत होती. भिवा तिच्या हाताकडे व बोटानी चिमटीत पकडलेल्या थानाच्या बोंडीकडे पहात राहिला. “त्याचा बुल्ला दुखत होता तसे राणीची बोंडे दुखत होती की काय?”, तो विचार करत होता.

दासीने परत टिचकी वाजवली तसे कष्टाने भिवाने समोर दासीकडे मान वळवली. तिने त्याला तिच्या हातातल्या चमकत्या सोन्याच्या वळे दाखवले. मान मादकपणे वेळावत ती त्याच्या नग्न शरीराकडे पहात होती.

दासी तिचे ढुंगाण मटकावत चालत राणीच्या पलंगाकडे गेली व राणीच्या उशाच्या बाजुला हात वर करुन बसली. राणीच्या डोक्याच्यावर धरलेल्या तिच्या हातातील चमकते वळे भिवाला खुणावत होते.[/size]

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: भिवाची कहाणी Marathi Chawat Story

Unread post by sexy » 24 May 2016 07:07

भिवाची कहाणी – भाग 5

Marathi Sex Stories


“आपण एक खेळ खेळायचा आहे. तुला माझ्या हातात हे वळे दिसतयना. बेगमसाहेबांच्या मांड्यामधुन त्यांच्या शरीरावर तु तुझे हात पलंगावर न टेकवता घसरत जायचे व बेगमसाहेबांच्या ओठावर तुझे ओठ ठेवायचे. तुझे ओठ बेगमसाहेबा त्यांच्या ओठात पकडतील व तुलाही त्या हाताने पकडतील. बेगमसाहेबा तुला पकडुन वर खाली झुलवतील. वर खाली झुलताना तुझ्या डोक्याला माझा हात लागला तर ते वळे तुझे. लक्षात ठेव पलंगावर तुझा हात लागला तर तु बाद. बेगमसाहेबांच्या शरीरावर तुझा हात असला तर चालेल.”

भिवाचे डोके विचार करण्यापलीकडे गेले होते. पण हा पकडापकडीचा खेळ भिवाला आवडला. मुख्य म्हणजे राणीच्या सुंदर शरीरावर त्याचा ताठरलेले बुल्ला दाबायला मिळाला तर त्याच्या वेदना जरा कमी होतील असे त्याला वाटले.

त्याने राणीकडे पाहिले. राणीने तिचे पाय लांब पसरुन आरामात पहुडली होती व ती अजुनही त्याच्याकडे पहात ती तिच्या थानाना कुरवाळत होती आता तिचा दुसरा दुसरा हात तिच्या मांड्यामधे त्याला हलतना दिसला. तिचे त्याच्याकडे एकटक पाहणारे हिरवे डोळे चमकत होते. त्याने परत दासीच्या हातातल्या सोन्याच्या वळ्याकडे पाहिले व त्याने आपली मान हलवली.

“मी तुला एकदा कसे करायचे ते दाखवते. बेगमसाहेबांच्या अंगावरुन कसे घसरायचे ते नीट पहा.” राणीच्या इशाऱ्या सरशी दासीने राणीच्या नितंबांखाली एक तकीया सारला व ती पसरलेल्या पायात बसली व तिच्या मांडीवरुन ती तिचे स्तन घसरत वर वर नेवु लागली. तिने तिचे हात पाठीवर एकामेकात गुंफुन बांधले होते. ती वर सरकत असता, राणीने आपले पाय व हातात दासीला पकडले. दासी तिची कंबर वर खाली करत धक्के मारत वर सरकु लागली. राणी तिच्या हलणाऱ्या शरीराला आपल्या पायाने व हाताने आवळुन घट्ट पकडुन तिच्याबरोबर झुलत होती. दासीने तिचा हात राणीच्या थानावर नेला व ती तिची कंबर राणीच्या जांघावर घासु लागली. दोघीही तन्मयतेने त्यांचा खेळ खेळत होत्या. तिचे ओठ राणीच्या ओठावर पोचताच राणीने आपले ओठ तिच्या ओठावर ठेवले.

हा कधीही न बघीतलेला खेळ भिवाला कळला नसला तरी तो पाहताना त्याला कसेसे होत होते. त्याच्या छातीत घडघडायला लागले. त्याचा बुल्ल्याचा आकार अजुनही वाढत त्याच्या बुल्लीच्या वेदना वाढल्या होत्या.

त्या दालनात त्याला एक वेगळाच वास यायला लागला होता. अजुनपर्यंय त्याने न अनुभवलेला त्या ताज्या माशाला येणाऱ्या वासासारख्या छान वासाने त्याच्या अंगातले रक्त आणखीन खवळले पण त्याच्या लिंगाच्या वेदना जास्त जाणवु लागल्या. त्याने त्याचे दुखणारे लिंग हलु नये म्हणुन हातात घरले व तो चकीत होवून खाली पाहु लागला. त्याच्या रुंद पंजात नेहमी सहज मावणारे त्याचे लिंग कमीतकमी तिप्पट मोठे झाले होते!

त्याने राणीकडे पाहिले. दासी अजुनही तिच्या अंगावर वर खाली होत होती. तिचे ओठ राणीच्या ओठावर दाबले होते व राणीने तिला तिच्या मिठीत घट्ट आवळले होते. त्यांचे स्तन एकीमेकीच्या स्तनावर दाबुन सपाट झाले. दोघींच्या तोंडातुन चमत्कारीक आवाज येत होते. त्याच्या वर खाली होणाऱ्या नितंबाच्या हालचालींनी त्याचे डोके फिरले. त्याच्या शरीरातुन उठणाऱ्या वेदना त्याल सहन हो‌ईनात.

त्याने दासीचा पाय घरुन तिला खेचले व राणीच्या शरीरावरुन तिला वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांची मिठी खुप घट्ट होती. त्याने अस्वस्थ होवुन पलंगावर गुढघ्यावर रांगत हातात त्याचे लिंग पकडुन तो राणीवर आरुढ झालेल्या दासीच्या ढुंगाणावर झेपावला. त्याच्या वजनाने झटका खावुन बेगमेच्या तोंडातुन एक किंकाळी फुटली. पण तिच्या अंगावर येवु पहाणाऱ्या भिवाकडे लक्ष जाताच तिने दासीला ढकलुन दुर केले व भिवाला आपल्या बाहुपाशात घेतले.

ना‌इलाजाने दासी दुर सरकली व बेगमेच्या उशाशी येवुन तिची मुठ उघडुन भिवाला दाखवली. तिच्या मुठीत ते सोन्याचे वळे चमकत होते.

लाल सरबताने हलले झालेले शरीर, शरीरातले खवळलेले तरुण रक्त, लिंगातुन उठणाऱ्या वेदना, व डोळ्यासमोरचे चमकणारे सोने याच्या एकत्रीत परिणामाने त्याने त्वेषाने राणीच्या अंगावर त्याचे अंग घासत वर सरकायला सुरुवात केली. दासी दाखवले होते तसे करत असताना त्याच्या लिंगाला तिच्या शरीरावर दाबु लागला.

त्याला लगेच जाणवले की राणी त्याच्यापेक्षा उंच होती. तिचे शरीरही त्याच्यापेक्षा खुपच उबदार होते. तिच्या उघड्या मांड्यामधुन तिच्या म‌ऊ अंगावर घसरताना त्याला वेगळीच मजा ये‌ऊ लागली. त्याने मान वर करुन राणीच्या ओठाकडे पाहिले. तिचे हिरवे डोळे त्याच्याकडेच प्रेमाने पहात होते.

बेगम तिच्या शरीरावर दाबलेल्या त्याच्या तरुण शरीराला चाचपत तिच्या पोटावर दाबलेल्या त्याच्या लिंगाचा स्पर्ष अनुभवत होती. अस्वलासारख्या केसाळ सुलतानाच्या शरीराची सवय असलेल्या तिला भिवाचे देखणे व अंगावर केस नसलेले शरीर कवेत घेताना फारच मजा येत होती. तिच्या इतके दिवस साचलेली वासना एकदम बाहेर पडायच्या बेतात होती. पण भिवासारख्या नवख्या निरागस छोकऱ्याबरोबर तिला दमाने घ्यायला लागणार याचीही तिला कल्पना होती.

तिने तिच्या मांड्या उघडल्या व भिवाच्या कुल्ल्याभोवती गुंफल्या व त्याच्या हालचाली मर्यादीत केल्या.

भिवासमोर बसलेल्या दासीच्या हातातले चमकणारे वळे त्याला दिसत होते. त्याने तिच्या हाताच्या दिशेने झेप घेतली. पण राणीने त्याला तिच्या मांड्यानी अडकवले होते. भिवाचे हात त्याने पाठीवर मागे बांघले होते. बेगमेने ते सोडवुन स्वतःच्या छातीवर ठेवले. भिवाने तिच्या स्तनाना घट्ट पकडले व त्याला पकडुन तो वर खाली सरकु लागला. त्याचे डोके दासीच्या पुढे केलेल्या हाताजवळ पोहोचताच, ती लबाड बा‌ई हात वर करत होती.

त्याच्या वर खाली होण्याने बेगमला एक वेगळेचे सुख मिळत होते. भिवाने हातातले तिचे स्तन चांगले पिळले जात होते. तिच्या सुजलेल्या योनीपाकळ्याना भिवाच्या कडक व मोठा झालेल्या लिंगाच्या सुरेख मर्दन होत होते. पण पुर्ण उत्तेजीत झालेल्या बेगमेचे त्याने समाधान होण्यासारखे नव्हते.

भिवाला जाणीव होती की त्याच्या व राणीच्या शरीराच्या मधे त्याचे सुजलेले लिंग चेपले जात होते. त्यामुळे त्याच्या तिथल्या वेदना वाढत होत्या. त्याला कळत नव्हते नको त्यावेळी त्याचे नेहमी चिंटुकली असणारे लिंग आज पवळ्या बैलाच्या लटकणाऱ्या बुल्ल्याच्या आकाराचे का व्हावे? त्याच्या बुल्ल्यातील वेदना इतक्या बळावल्या की त्याला त्या दासीच्या हातातल्या सोन्याच्या तुकड्याची काहीच किंमत वाटेनाशी झाली. त्याच्या लिंगाला राणीच्या मांड्यामधुन येणाऱ्या उष्णता जाणवत होती तसेच तिथे काहीतरी ओले चिकट लागत होते. राणीने सुसु केली होती की काय? त्याला प्रश्न पडला. राणीच्या शरीरावरुन उठुन आपला बुल्ला पाण्याखाली धरवा अशी प्रबळ इच्छा त्याला झाली.

त्याला जाणवत होते की अजुनही प्रत्येक क्षणागणीत त्याचे लिंग मोठे होत होते. त्याला वर उठता तर येत नव्हते कारण राणीने त्याला तिच्या भक्कम मांड्यांनी घट्ट मिठी मारली होती. तिच्या मांडीतल्या चिकट सुसुने त्याचे लिंगही ओले होत होते.

वर सरकता सरकता त्याचे लिंग कशाला तरी अडकले व एका गरम विवरात शिरले. राणीने तिचे नितंब वर करुन हाताने त्याला तिच्या योनीवर दाबले. त्यामुळे त्याचा बुल्ला त्या भोकात आणखी आत घुसु लागला. इथे त्याच्या लिंगाला जास्त चिकट पाणी लागत होते व अतिशय उष्ण लागणारे विवर त्याच्या लिंगाला पकडुन आत आत ओढत होते.

User avatar
sexy
Platinum Member
Posts: 4069
Joined: 30 Jul 2015 14:09

Re: भिवाची कहाणी Marathi Chawat Story

Unread post by sexy » 24 May 2016 07:08

भिवाची कहाणी – भाग 6

Marathi Sex Stories
भिवाला हेही जाणवत होते की त्या विवरात त्याचे लिंग फसताच त्याच्या कमरेभोवतालची तिच्या मांड्यांची पकड राणीने आणखी घट्ट केली. ती तिच्या हाताने त्याचे कुल्ले पकडुन त्याच्या नागोबाला तिच्या बिळात ढकलत होती.

राणीच्या मांड्याच्या मधल्या त्या भोकात भिवाचे लिंग खोलवर घुसले. जसा त्या बिळात तो खोल शिरत होता तशा अचानक भिवाच्या बुल्ल्यातल्या वेदना कमी झाल्या. त्याला छान वाटायला लागले होते. वेदना कमी झाल्या तरी त्याच्या लिंगाचा आकार काही कमी होत नव्हता. तो कमी व्हावा म्हणुन तो राणीचे बिळ आतुन त्याच्या बुल्ल्याने घासु लागला.

बेगमेने त्याचा हात तिच्या स्तनावर दाबुन घरला होता व त्याची बोटे तिच्या चिमटीत पकडुन ती त्याला तिच्या बोंड्या दाबायला लावत होती. तो आता दासीच्या हातातले सोने पुर्ण विसरला होता. कारण बराच वेळ त्याने तिला वा तिच्या हातातले वळे पाहिले नव्हते. त्यामुळे राणीने तिच्या ओठात पकडलेल्या त्याच्या ओठाना तो चोखुन देत होता.

बेगमेचे तोंड बंद होते तरी तिच्या घशातुन मोठ्याने आवज बाहेर पडत होते. प्रथम ते आवाज ऐकुन तो दचकला. पण राणी आनंदाने असे करत आहे हे समजुन तो तिच्या कमरेच्या हालचालींनी त्याच्या लिंगाला मिळणाऱ्या फटक्याना सहन करत होता.

बेगम तिच्या योनीत त्याच्या लिंगाला तिच्या योनीच्या तळापर्यंत भरुन घेत झडायला लागली होती. पण तिने द्राक्षाच्या रसातुन दिलेल्या शिलाजीतमुळे भिवाचे लिंग खुपच उत्तेजीत झाले होते तरी अजुनही कडक राहिले होते.

राणी आता धापा टाकु लागली होती. भिवाचा हात तिच्या एका स्तनाला पिळत होता तर दुसऱ्या स्तनाला तिची दासी चोखत होती. बेगमने भिवाचा तिच्या हातात पकडुन जोरदार चुंबन घेतले व ती शरीर ताठरत परत परत झडायला लागली. १६ वर्षाची असल्यापासुन शरीर सुखाची सवय लागलेल्या बेगमला असे कामसुख प्रथमच लाभले होते.

भिवाला त्याच्या शरीराखाली असलेल्या राणीच्या शरीरात घडत असलेले भुकंप जाणवले होते. तिच्या शरीराची हालचाल बंद होताच काहीतरी वेगळे घडत आहे हे ओळखुन तो तिच्या सारखी कंबर हलवत तिचे अनुकरण करु लागला व तिच्या योनीत लिंग घासु लागला. शेवटी तोही थकला व तिच्या अंगावरुन बाजुला झाला.

भिवा धापा टाकत पाठीवर झोपुन मोठे मोठे श्वास घेत होता. त्याला गंमत वाटली की त्याचे लिंग अजुनही मोठे व कडक होते व त्याच्या पोटाखाली मांड्यच्या मधे छाताकडे बोट दाखवल्या सारखे उभारलेले होते. त्याने वळुन राणीकडे पाहिले. ती डोळे मिटुन पडली होती. तिची दासी एका वस्त्राने तिच्या कपाळावर, चेहऱ्यावर चमकणारे घामाचे थेंब हळुवारपणे टिपत होती. तिचे शरीरावरील घाम टिपत दासी गुडघ्यावर रांगत तिच्या ओटीपोटा खालच्या भागाचे निरक्षण करु लागली.

बेगमच्या योनीभागावर मांड्यांपर्यंत तिच्या योनीतुन अजुनही स्त्रावणारा रस पसरला होता तिने वर तिच्या मालकिणीकडे पाहिले. बेगमचे डोळे बंदच होते. दासीने वाकुन बेगमच्या योनीवर तिचे ओठ टेकले व ती जीभेने तिच्या योनीला ती साफ करु लागली.

बेगमसाहेबांची साफसफा‌ई होताच दासी तिच्या मालकीणीच्या चेहऱ्याकडे पाहु लागली. बेगमेने डोळे उघडले नव्हते. तिने बेगमच्या शेजारी झोपलेल्या भिवावर नजर टाकली. तो तिच्या हालचाली पहात होता. दासी पलंगावरुन उठुन दुसऱ्या बाजुला झोपलेलेल्या भिवाच्या दिशेला आली.

तिने वाकुन भिवाच्या लिंगाला तिच्या बोटाने स्पर्ष केला. तिच्या बोटाना बेगमच्या योनीतला चिकट स्त्राव लागला. बेगमच्या प्रेमरसाने माखलेले त्याचे लिंगाचा वास छातीत भरत तिने न राहवुन व वेळ न दवडता त्याचे लिंग तिच्या तोंडात भरले. पातळ व मध्यम लांबीचे ते कोवळे लिंग तिला अवीट चवीचे लागले. एखादे वेलची केळे चाटावी तसे चाटत तिने त्याला साफ करायला सुरवात केली. त्याच्या गोट्या ती चाटु लागताच भिवाला परत वेदना जाणवायला लागल्या. परत त्याचे लिंगाचा आकार मोठा होत होता. भिवाने न राहवुन एक मोठा सुस्कारा सोडला.

भिवाच्या त्या विचित्र आवाजाने बेगमने डोळे उघडले. दासीचे चाळे पाहुन बेगमने खाकरल्यासारखा आवाज केला. त्या आवाजाने दासी धडपडत उठली व भिवापासुन दुर झाली. बेगम चपळा‌इने उठुन बसली व तिने एका झटक्यात दासीचे केस हातात पकडले व तिला भिवावरुन झटकल्यासारखे धकलुन दिले.

दासी धडपडत उभी राहिली व तिने एका पंख्याने त्या दोघाना वारा घालायला सुरवात केली. बेगम भिवाचे निरिक्षण करत होती. त्याचे लिंग अजुनही ताठरलेल्या अवस्थेत छताच्या दिशेने डुलत होते व त्याच्या गोट्या सुजुन मोठ्या दिसत होत्या.

तिने वाकुन त्याचे लिंगाचा वास घेतला. तिला त्याच्या सुपड्यावर पाण्यासारखा पातळ द्रवाचा थेंब दिसत होता. तिने पटकन जीभ लावुन त्याला चाटला व तिच्या मोठ्या जिवणीला फाकवुन तिने त्याचे लालबुंद झालेले लिंग तिच्या मुखात घेतले. जीभेने चाटत ती त्याच्या कोवळ्या लिंगाचा आस्वाद घेवु लागली.

मनासारखे त्याचे हत्यार चोखुन झाल्यावर भिवावर ती पाय टाकुन ओणवी झाली. भिवाला अजुनही पुढे काय करायचे हे माहीत नसल्यामुळे तो निपचीत पडुन राणी काय करते याचा अंदाज घेत होता. ती त्याचे कोवळे अंग झाकुन जा‌ईल अशी त्याच्यावर झोपली.

बेगम भिवाने मगाशी तिच्या शरीरावर जसे त्याचे शरीर घासत होता तसे करत त्याचे अनुकरण करु लागली. तो आ वासुन तिच्याकडे पाहत होता. त्याच्या वासलेल्या तोंडाला तिने तिच्या ओठानी बंद करुन टाकले. त्याच्या मांड्याच्यामधे खाली हात घालुन तिने त्याचे कडक लिंग हातात धरुन तिच्या योनीच्या मुखाशी नेले ती तिच्या योनेपाकळ्या दुसऱ्या हाताच्या बोटांनी फाकवुन ती तिच्या उत्तेजीत होवुन सुजलेल्या दाण्यावर घासायचा प्रयत्न करत होती. त्याचा सुपडा तिच्या दाण्यावर चोळला जाताच बेगमच्या वासना जास्तच चाळवल्या व ती त्याचे लिंग तिच्या योनीद्वारातुन आतल्या गुहेत भरवुन घेवु लागली.

त्याचे लिंग तिच्या मांड्या व योनीच्या स्नायुंच्या हालचालींनी सटकन आत खेचले गेले. बेगम सावकाश तिच्या नितंबांची हालचाल करत त्याचे अजुनही ताठरलेले लिंग आत खोलवर घालुन घेतले व ती त्याच्याशी रतीक्रिडा करु लागली. ती त्याच्या ओठाचे चुंबन घेत होती. तिचे वजनाने भारावलेले लोंबणारे स्तन त्याच्या छातीवर घासले जात होते व तिची कडक स्तनाग्रे त्याच्या अंगाला जाणवतील अशी टोचत होती. ती त्याच्या अंगावर भार टाकुन तिची छाती त्याच्या छातीवर घुसळु लागली. तिचे हात आधाश्यासारखे त्याचे तरुण शरीर चाचपत त्याचे लहान अरुंद कुल्ल्यावरुन फिरत त्याच्या अंडकोशाशी पोचले व तिने त्याना कुरवाळत भिवाला जास्त उत्तेजना देण्याच्या प्रयत्न चालवला चालु केला.

तिच्या शरीराने भिवाच्या चिरडलेल्या अंगावरुन ती उठुन बसली. तिच्या योनीने भिवाचे लिंग ओढुन अजुनही खोलवर नेले होते. नवशिक्या भिवाला तिच्या या खेळाची मजा यायला लागली होती. त्याच्या लिंगातुन येणाऱ्या वेदना वाढत होत्या तरी त्याला त्या आता हव्याश्या वाटायला लागल्या. मुख्य म्हणजे राणीच्या बिळात शिरलेल्या त्याचा नागोबाला आतची उब व ओलावा मस्त वाटत होते. त्यामुळे तोही त्याची कंबर हलवत तिच्या योनीच्या हालचालींना साथ देवु लागला. बेगम डोळे मिटुन मान मागे घेवुन मोठ्या आवाजात हुंकार देत पाठीची कमान करुन भिवाला उपभोगत होती.

भिवाची नजर त्यांच्या खेळ पाहत बाजुला बसुन स्तनाग्रे पिळत स्वतःचे स्तन मर्दन करणाऱ्या दासीवर गेले. अतिशय कामातुर झालेली ती स्त्री मनोमन त्यांच्या क्रिडेत ये‌ऊ इच्छीत होती हे अननुभवी भिवालाही कळत होते.

तिला तिच्या पिप्या दाबल्या तर तिला आनंद मिळेल हे जाणुन त्याने हात लांबवुन तिच्या कठोर झालेल्या स्तनांवर त्याचा नवशिका हात नेला. दासी आनंदाने पुढे होत तिचे स्तन भिवाच्या हातात बसेल इतकी सरसावुन पुढे झाली.

भिवाने तिचा एक स्तन हातात घेतला. त्याच्या गा‌ईच्या थानापेक्षा नाजुक व कठोर तरी म‌ऊ लुसलुशीत असा त्या दासीचा स्तन हाताळताना त्याला सुख मिळत होते हे त्याचा चेहराच सांगत होता. गा‌ईंना पिळताना तो करे, तसे त्याने तिचे लांब स्तनाग्र बोटात पकडुन तो पिळु लागला. एका स्तनाला दाबुन होताच तिने दुसरा स्तन भिवाच्या हातात कोंबला. दासीच्या तोंडातुन चित्कार उमटत होते.

त्या आवाजाने बेगमने डोळे उघडले दासीचे चाळे पाहिले. काय चाललय हे समजताच रागाने भिवाचा हात तिच्या कणखर हातानी दासीच्या स्तनावरुन तिने हासडुन काढला व त्याचे दोन्ही हात तिने स्वतःच्या स्तनावर ठेवुन ती त्याला दाबायला उद्द्युप्त करु लागली. भिवा दासीचे स्तन विसरुन राणीचे स्तन पिळु लागला.